Statut

STATUT

Statut Fundacji  – pobierz (pdf)

Celami Fundacji w ramach działalności pożytku publicznego jest:

 1. Wspomaganie finansowe i rzeczowe placówek służby zdrowia prowadzących szeroką rehabilitację fizyczną, psychologiczną i psychiatryczną w tym zakłady rehabilitacyjne niemające statusu placówek służby zdrowia.
 2. Pomoc rzeczowa i finansową dla osób wymagających rehabilitacji fizycznej, psychologicznej lub psychiatrycznej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
 3. Promocja profilaktyki zdrowotnej.
 4. Prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej w zakresie szeroko rozumianej rehabilitacji oraz jej wsparcie rzeczowe i finansowe.
 5. Organizacja szkoleń związanych z prowadzeniem szeroko rozumianej rehabilitacji.
 6. Produkcja sprzętu i urządzeń oraz materiałów służących szeroko pojętej rehabilitacji.
 7. Organizacja wypoczynku w połączeniu z szeroko pojętą rehabilitacją.
 8. Budowa i rozbudowa ośrodka rehabilitacyjnego i remonty.
 9. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw, wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
 10. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
 11. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
 12. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 13. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
 14. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.
 15. Rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów.